Bærekraft

Vår forretningsetikk

Etiske retningslinjer

GrunnPartner er forpliktet til å ivareta alle sine forretningsmessige og øvrige interesser i henhold til lovverket og grunnleggende etisk prinsipper. Det er Selskapets politikk å være en ansvarlig samfunnsaktør.

Ulovlige eller uønskede handlinger og adferd av Selskapet eller enkeltpersoner assosiert med Selskapet kan undergrave hele Selskapets omdømme og integritet og vil ikke bli tolerert.

Det er de ansattes og ledernes felles ansvar å sikre samsvar med Selskapets retningslinjer. Ansatte bes om å rapportere enhver avvikende hendelse til ledelsen. Dette kan gjøres i trygg forvissing om at dette ikke vil medføre represalier eller negative konsekvenser for ansatte som rapporterer i god tro.

Hensikt

Selskapets etiske retningslinjer skal følges nøye av alle enheter, ansatte, ledere og styremedlemmer i Selskapet, i alle markeder og til enhver tid. GrunnPartner oppmuntrer også sine underleverandører, rådgivere og øvrige forretningspartnere til å holde den samme etiske standarden.

Samsvar med lovverket

Vi skal til enhver tid og i enhver sammenheng operere innenfor gjelder lover og regler.

Menneskerettigheter

Vi støtter og har respekt for grunnleggende menneskerettigheter slik de er nedfelt i for eksempel i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter. Vi tar ansvar for å ivareta disse rettighetene i all vår virksomhet.

Ansatte

Vi bruker ikke tvungen arbeidskraft og vi ansetter ikke personer som er under 15 år eller under lovlig minimumsalder hvis denne er høyere enn 15 år.

Vi respekterer vår ansattes rett til å danne og tilhøre fagforeninger og forhandle i felleskap i tråd med gjelder lover og regler.

Vi bestreber oss på å ha et godt arbeidsmiljø mht. helse, miljø og sikkerhet og å forebygge ulykker.

Som ansatt hos oss har alle de samme muligheter. Diskriminering mht. ansettelser, avlønning, opplæring, forfremmelser, oppsigelser eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kjønn, seksuell legning eller andre karakteristika blir ikke tolerert.

Vi tolererer heller ikke vold, trussel, mobbing eller trakassering, enten verbalt, fysisk eller skriftlig, uansett om det er seksuelt eller ikke-seksuelt, på arbeidsplassen.

Forretningsetikk

Vi insisterer på ærlighet, integritet og rettferdighet og forplikter oss til å opprettholde og fremme de høyeste etiske standarder i alle aspekter av vår virksomhet. Handlinger eller adferd som kan skade omdømmet vårt skal unngås.

Vi skal overholde all relevant konkurranselovgivning. Det er på bakgrunn av dette ikke akseptabelt å utnytte en dominerende markedsposisjon eller inngå avtaler med andre selskaper for å avtale priser, dele markeder eller gi fiktive tilbud.

Å be om, akseptere, tilby eller gi bestikkelser i noen form blir ikke tolerert.

Interessekonflikter

Alle ansatte, ledere og styremedlemmer er forpliktet til å ivareta konsernets interesser til enhver tid. Private eller andre eksterne aktiviteter og finansielle interesser må ivaretas på en slik måte at de ikke er i konflikt med eller synes å være i konflikt med konsernets interesser.

Hvis en ansatt, leder eller styremedlem tror at de kan ha en direkte eller indirekte interessekonflikt med Selskapet skal dette belyses for ledelsen. Om nødvendig skal dette drøftes med konsernets øverste leder.

Selskapets ressurser

Alle ansatte, ledere og styremedlemmer er forpliktet til å ivareta Selskapets samlede ressurser og sikre en effektiv utnyttelse av disse. Selskapets ressurser kan kun brukes til formål som er både lovlig og gunstige for Selskapets samlede virksomhet. Tyveri, mishold eller å kaste bort selskapets ressurser blir ikke tolerert.

Leverandører og samarbeidspartnere

Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere lever opp til de betingelser og prinsipper som er trukket opp i dette dokumentet. Når vi evaluerer og velger leverandører og samarbeidspartnere skal deres evne og vilje til å gjennomføre dette være et viktig kriteria. Vi skal forsikre oss om at:

  • Arbeidstiden og arbeidsforholdene er iht. all relevant lovgivning. De ansatte blir behandlet med respekt og ikke er utsatt for mobbing, trakassering eller utsettes for fysisk avstraffelse eller tvang.
  • De ansatte ikke er barn under 15 år og at mottageren ikke gjør forretninger med selskaper eller personer som ikke retter seg etter ILOs retningslinjer for barnearbeid.

“Både administrativt og operativt har mannskap fra GrunnPartner utvist yrkesstolthet og presisjon på en kundeorientert måte. Samarbeidet med GrunnPartner har vært en meget positiv opplevelse.”

Håvard Groth

Fagansvarlig, elektro, NTE Energi AS

“Grunnpartner leverte fundamentering ihht. avtale med riktig kvalitet for linjestrekinger med vanskelige terrengforhold og under utfordrende værforhold.”

Sigurd Aamodt

Leder kvalitet og dokumentasjon, Tensio AS

“Erfaringene er et seriøst firma med god samhandlingsevne.”

Frode Nilsen

Prosjektleder for fundamentrehabilitering Midt-Norge, Statnett

“Totalinntrykket av Grunnpartner er at de er profesjonelle på alt fra å håndtere henvendelser, til utførelse- og dokumentasjon av jobben.”

Per-Einar Pedersen

Energiingeniør, Linea